Regulamin

 

 

 

 

REGULAMIN USŁUGI – PLATFORMA VOD

https://expert.myvod.pl/

OBOWIĄZUJĄCY OD 13.10.2023

 

Niniejszy Regulamin przeznaczony jest dla Użytkowników końcowych, którzy zawarli z Centrum Szkoleniowe EXPERT Sp. Zo.o., ul. Zielona 13 oficyna, 59-220 Legnica , NIP: 6912501686 umowę o świadczenie usługi Platformy VOD w celu dostępu do materiałów VOD umieszczonych na Platformie VOD znajdującej się pod adresem: https://expert.myvod.pl/

 

 1. DEFINICJE

 

1. Konto Użytkownika – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Usługi aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi.

2. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną / lub przedsiębiorcą (od 1.01.2021) dokonujący czynności prawnej (Umowa o świadczenie Usługi) niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Opłata – określona w należność pieniężna za dostęp do Usługi świadczonej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której wysokość wskazana każdorazowo przy interesującym Użytkownika materiale VOD.

4. Platforma VOD - oprogramowanie internetowe udostępnione przez Usługodawcę w ramach Usługi umożliwiające świadczenie Usługi VOD na rzecz Użytkowników.

5. Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia Usługi.

6. Strona internetowa Usługi - strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę, znajdująca się pod adresem [adres www platformy], prezentująca informacje związane z Usługą i umożliwiająca dostęp do Usługi, w tym złożenie Zamówienia.

7. Termin ważności Usługi – w przypadku usługi odpłatnej ostatni dzień, za który Użytkownik uiścił z góry Opłatę za świadczenie Usługi. (Usługodawca wskazuje termin ważności Usługi każdorazowo przy zakupie materiału VOD udostępnionego na Platformie VOD).

8. Umowa – Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej w przypadku, gdy za korzystanie Usługi należna jest Opłata określona przez Usługodawcę lub nieodpłatnej w przypadku, gdy Usługodawca udostępnia materiały VOD nieodpłatnie.

9. Usługa – usługa (w tym Usługa Cyfrowa) świadczona przez Usługodawcę na rzecz zarejestrowanego Użytkownika polegająca na udostępnianiu na Platformie VOD przez Usługodawcę odpłatnie lub nieodpłatnie (w zależności od dostępnej i wybranej przez Użytkownika opcji) treści cyfrowych w postaci materiałów VOD (pojedynczy materiał lub grupa materiałów) i umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do tych materiałów. Usługa świadczona jest od momentu dokonania opłaty za zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie do Terminu ważności Usługi lub – w przypadku usługi nieodpłatnej – od momentu rejestracji przez Użytkownika.

10. Usługodawca – Centrum Szkoleniowe EXPERT Sp. Z o.o. ul: Zielona 13 of, 59-220 Legnica, tel: 603662288, e-mail: biuro.csexpert@gmail.com

11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) ze zm.

12. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

13. Ustawa Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93)

14. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji na Platformie VOD Usługodawcy.

15.Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

16. Usługa cyfrowa- usługa pozwalająca Konsumentowi na:

 1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
 2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
 3. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej. Usługa Cyfrowa jest nabywana przez Konsumenta na podstawie Zamówienia.

17.Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin określa warunki i zasady udostępniania przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi umożliwiającej Użytkownikowi dostęp do materiałów VOD na Platformie VOD.

2. Postanowienia Regulaminu określają zasady korzystania z Usługi i dokonywania płatności, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika.

3. Świadczenie przez Usługodawcę Usługi wymaga uprzedniego zawarcia Umowy i zaakceptowania przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie.

 

III. ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Użytkownik może korzystać z Usługi wyłącznie w celu uzyskiwania dostępu do materiałów VOD (treści cyfrowych) udostępnionych przez Usługodawcę.
 2. Dokonanie rejestracji na Platformie VOD Usługodawcy w celu świadczenia Usługi następuje poprzez:
 • wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej Usługodawcy
 • potwierdzenie przez Użytkownika zapoznania się z Regulaminem i jego akceptację w formie elektronicznej
 • przesłanie uzupełnionego formularza rejestracyjnego do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym
 • kliknięcie link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Usługodawcę tj. adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, datę urodzenia. W razie zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Usługodawcy.

3. W celu złożenia Zamówienia na Usługę odpłatną zarejestrowany Użytkownik powinien dokonać następujących czynności:

A. wybór materiału VOD na Platformie VOD Usługodawcy;

B. dodanie materiału VOD do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku „KUP TERAZ”;

C. wybór sposobu Opłaty

D. złożenie Zamówienia poprzez użycie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”;

E. zapłata za Zamówienie;

4. Po dokonaniu zapłaty, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonania Zamówienia.

5. Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej zawierana jest z chwilą otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4 i stanowi prawnie wiążącą umowę zawieraną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Umowa zostaje zawarta do końca Terminu ważności Usługi.

6. Umowa o świadczenie Usługi nieodpłatnej (o ile taka występuje) zawierana jest z chwilą otrzymania przez Użytkownika e-mail potwierdzenia dokonania rejestracji po kliknięciu w link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji.

7. Konsument, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy, w zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta.

8. Za wyraźną zgodą Konsumenta wyrażoną przed złożeniem Zamówienia (w tym przed dokonaniem Opłaty), rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Usługodawcę następuje z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę dokonania opłaty za Usługę zgodnie z Regulaminem, a zatem przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 7 przewidzianego na odstąpienie od Umowy. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli Usługodawca spełni świadczenie przed upływem terminu, o którym mowa w ust.7.

9. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy konieczne jest:

a) w przypadku Usługi nieodpłatnej: zamknięcie Strony internetowej Usługi;

b) w przypadku Usługi odpłatnej: wysłanie jednoznacznej informacji o odstąpieniu na adres:

Centrum Szkoleniowe EXPERT Sp. Zo.o, ul: Zielona 13 of, 59-220 Legnica lub e-mail: biuro.csexpert@gmail.com o treści przykładowo określonej we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: Centrum Szkoleniowe EXPERT Sp. Z o.o, ul: Zielona 13 of, 59-220 Legnica

Email: biuro.csexpert@gmail.com

 

Ja / My(*) niniejszym informuję / informujemy(*) o moim / naszym odstąpieniu od

umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*)

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)

o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*): ..................

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ..................

– Adres konsumenta(-ów): ..................

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 ..................

– Data: ..................

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

10. W przypadku, gdy Użytkownik wyraża wolę otrzymania faktury powinien poinformować o tym Usługodawcę przed dokonaniem opłaty na stronie Usługodawcy lub poprzez wiadomość email na adres: biuro.csexpert@gmail.com wraz z podaniem danych niezbędnych do wystawienia faktury lub wypełnić odpowiedni formularz podczas zamówienia, jeśli Usługodawca taki formularz udostępnia.

 

III a POSTANOWIENIA DOTYCZĄCZE PRZEDSIĘBIORCY

NA PRAWACH KONSUMENTA

 

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa, którą zawiera z Usługodawcą, nie ma charakteru zawodowego.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:

a) niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,

b) odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne,

c) prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z cz. III ust. 7 Regulaminu.

 1. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa, którą zawarł z Usługodawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 2. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

 

 

III b Uprawnienie Konsumenta w związku z niezgodnością

Treści cyfrowej i Usługi cyfrowej z umową

 

1. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od zawartej Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jeżeli Usługodawca nie dostarczył mu niezwłocznie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i pomimo wezwania go do ich dostarczenia nie dostarczył Treści cyfrowej bez nośnika lub Usługi cyfrowej niezwłocznie lub w wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie.

2. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od zawartej Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej bez wzywania Usługodawcy do dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jeżeli:

1. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynikać będzie, że Usługodawca nie dostarczy Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub

2. Konsument i Usługodawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta a Usługodawca nie dostarczył ich w tym terminie.

3. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową o dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej Konsument może żądać doprowadzenia ich do zgodności z umową, zgodnie z przepisami prawa.

4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.

5. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił. W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w sposób ciągły, Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.

6. Usługodawca doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umowę, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Usługodawca.

7. Usługodawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej i Usługi Cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową oraz wartość Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z Umową.

8. Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są zgodne z Umową o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;

b) przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Usługodawca zaakceptował.

9. Ponadto Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z Umową, muszą:

 1. nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Usługodawca wykaże, że:
 • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie nie mógł o nim wiedzieć,
 • przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
 1. być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
 2. być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Usługodawcę przed zawarciem Umowy.

10. Usługodawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas:

 • dostarczania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej określony w Umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
 • zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.

11. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawcę zgodnie z pkt 10 powyżej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

1. poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;

2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę.

12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w zakresie, o którym mowa w pkt 8 i 9 jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w pkt 8 i 9 oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.

13. Treść cyfrową lub Usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, chyba że strony postanowiły inaczej.

14. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

 • doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do pkt 7.
 • Usługodawca nie doprowadził Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z pkt 6.
 • brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową;
 • brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony w postaci żądania doprowadzenia ich do zgodności z Umową.
 • z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

15. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej niezgodnych z Umową pozostaje do wartości Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z Umową.

16. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest nieistotny.

17. Usługodawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa były niezgodne z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument z nich faktycznie korzystał.

18. Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy.

19. Usługodawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny.

20. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

21.Zgłoszenia reklamacyjne związane z niezgodnością Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową, w tym zgłoszenia żądania obniżenia ceny oraz realizacja uprawnienia do odstąpienia od Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej może zostać wykonane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia na adres wskazany w ust III pkt 9 w tym wskazany tamże adres e-mail

22. Postanowienia niniejszego rozdziału w związku z niezgodnością Treści cyfrowej i Usługi cyfrowej z umową” stosuje się również do Przedsiębiorców na prawach konsumenta. I

 

II c Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy

o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej

 

  1. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od zawartej w Sklepie Internetowym Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej na nośniku na zasadach określonych w ust III Regulaminu.
  2. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej , w terminie 14 dni od dnia zawarcia ww. umowy, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
  3. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli:
 • Konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia, o którym mowa powyżej w pkt 2 lub
 • Konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody, lub
 • Usługodawca nie dostarczył Konsumentowi potwierdzenia zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.

4. Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od:

  • Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej, za którą Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy,
  • Umowy o dostarczanie Usług cyfrowych, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości.
   1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres wskazany w ust III pkt 9 Regulaminu i wskazany tamże adres e-mail.
   2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór zawarto w ust III powyżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim i przesłania go zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego Usługodawca niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku (korespondencją elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu) otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
   3. Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się również do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 

  1. Usługodawca świadczy Usługę za pośrednictwem sieci Internet.
  2. Materiały VOD udostępnione na Platformie VOD Usługodawcy są autorstwa Usługodawcy lub posiada do nich prawa do udostępniania na Platformie i o ile nie wskazano inaczej dostęp udzielony Użytkownikowi dotyczy możliwości ich niekomercyjnego wykorzystania na własny użytek.
  3. Korzystanie z Usługi przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem korzystania z komputera i następujących przeglądarek internetowych: IE11+, Firefox, Chrome, Opera, Safari - w najnowszych wersjach dostępnych na dzień 1 stycznia 2020 r.
  4. Użytkownikowi nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) materiałów VOD oraz ich instalowania ani publikowania lub powielania w inny sposób bez zgody Usługodawcy.
  5. Treści cyfrowe będące przedmiotem Usługi są dostarczane poprzez podanie linku aktywującego, o którym mowa w ust.III.2 i w sposób tam wskazany; [do indywidualnego uzupełnienia sposób aktywacji linku w zależności od preferencji Usługodawcy - może być to poprzez platformę, gdzie wymagane jest potwierdzenie maila w link wysłany pocztą. Ale ta opcja może być decyzją Usługodawcy wyłączona]. Treści dostępne są zdalnie, w przeglądarce, po zalogowaniu się na konto Użytkownika i dokonaniu zakupu (jakiekolwiek pliki lub linki do plików nie są wysyłane Użytkownikowi chyba ze zajdzie taka potrzeba lub tak zostanie uzgodnione z klientem). Kopiowanie treści cyfrowych, ich powielanie i pobieranie jest zabronione.
  6. Treści zdalne aktywowane są do 4 godzin w przypadku akceptacji punktu III ppkt.8 
  7. Treści zdalne w przypadku zachowania prawa do punktu III ppkt 7 aktywowane są w terminie 15 dni od zakupu
  8. Maksymalna długość prezentacji poszczególnych treści zdalnych wynosi 14 dni od daty aktywacji.

 

V. PŁATNOŚCI

 

1. Za świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika należna jest Opłata, chyba że Usługodawca udostępnia określony materiał nieodpłatnie.

2. Za Usługę Użytkownik płaci z góry, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.

3. Warunkiem uruchomienia Usługi odpłatnej jest dokonanie Opłaty w wysokości, która została określona przy interesującym Użytkownika materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD przez Usługodawcę.

4. Użytkownik uiszcza opłaty za Usługę za okres, który został wskazany przy interesującym Użytkownika materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD przez Usługodawcę. Usługa świadczona jest do Terminu ważności Usługi.

5. W celu dokonania Opłaty za Usługę Użytkownik wybiera jedną z następujących metod płatności: przelew on-line przelewy24 lub przelew tradycyjny. W przypadku dokonania Opłaty za pośrednictwem systemu płatności przelewy24, Użytkownik powinien dodatkowo zaakceptować regulamin przelewy24.

6. Informacja o otrzymaniu płatności wysyłana jest automatycznie (w przypadku płatności przez system [nazwa używanego systemu płatności]) lub przez Usługodawcę w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy w przypadku wybrania opcji Opłaty w drodze przelewu tradycyjnego. W przypadku, gdy w Terminie ważności Usługi Usługodawca nie otrzyma od Użytkownika Zamówienia na przedłużenie Usługi, zamówiona Usługa zostaje zablokowana a Umowa wygasa.

7. O ile co innego nie wynika z innych regulaminów Usługodawcy, w tym w szczególności regulaminów promocji organizowanych przez Usługodawcę, „cena regularna” lub „cena normalna” oznacza jednocześnie najniższą cenę Usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki lub innej promocji.

 

VI. REKLAMACJE

 

1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamację, w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.

2. Użytkownik powinien zgłosić Usługodawcy wszelkie reklamacje, o których mowa w ust. 1 najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki / błędu / wady.

3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi powinny być zgłaszane poczta elektroniczną na adres biuro.csexpert@gmail.com lub na piśmie na adres Usługodawcy wskazany w cz. I pkt 10 Regulaminu.

4. W zgłoszeniu reklamacji Użytkownik powinien opisać występujący błąd lub wadę oraz określić czas, miejsce i okoliczności jej występowania (wraz z podaniem wersji i nazwy przeglądarki, na której błąd lub wada występuje).

5. Zgłoszona reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Usługodawcę. W tym terminie Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia Użytkownikowi (poczta elektroniczna na adres wskazany w trakcie rejestracji lub na piśmie) swojego stanowiska w sprawie zgłoszonej reklamacji wraz z uzasadnieniem.

6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym z uwzględnieniem cz. VIII pkt. 9 Regulaminu.

7. Usługodawca nie świadczy wsparcia technicznego ani pomocy dotyczącej obsługi oprogramowania zainstalowanego na komputerze / telefonie / tablecie czy innym urządzeniu Użytkownika.

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Usługodawca.

2. Usługodawca zapewnia ochronę powierzanych mu przez Użytkowników do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, a w szczególności w: RODO, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych do tych ustaw. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO), informowania Użytkowników o Usługodawcy i świadczonych przez niego usługach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w innych celach jeśli Użytkownik wyrazi na to odrębną, wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3. Usługodawca może ujawniać informację dotyczących Użytkowników właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji jeżeli jest to zgodne z przepisami obowiązującego w Polsce prawa. Poza tym, informacje dotyczące Użytkownika nie zostanie ujawniona żadnej osobie trzeciej, bez wyraźnej zgody Użytkownika.

4. W ramach realizacji Usługi przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników: adres e-mail, imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji Usługi. W przypadku dokonania rejestracji w celu otrzymania faktury dodatkowo mogą być przetwarzane dane związane z jej wystawieniem takie jak: imię i nazwisko, adres, NIP, nazwa firmy – podanie wskazanych danych jest niezbędne w celu wystawiania faktury zgodnie z prawem podatkowym.

5. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. Użytkownikowi przysługuje również prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu lub skargi do organu nadzorczego. W tym celu należy wysłać mail na adres: biuro.csexpert@gmail.com  Użytkownik zostanie poinformowany o realizacji prawa w ciągu 30 dni, przy czym termin ten może zostać przedłużony w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do maksymalnie 3 miesięcy o czym Użytkownik zostanie wcześniej poinformowany.

6. Zagadnienia związane z ochrona i wykorzystywaniem danych niestanowiących danych osobowych (tzw. ciasteczek) uregulowane są w Polityce Prywatności wysyłanej emailem do użytkownika.

7. Usługodawca zobowiązuje się do przechowywania danych osobowych Użytkowników wyłącznie do czasu:

a) kiedy będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa podatkowego;

b) kiedy będzie to niezbędne do obrony przed potencjalnymi roszczeniami;

c) Użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych – wówczas, gdy zgoda była podstawą do przetwarzania;

d) zostanie przyjęty sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

8. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

9. Usługodawca może powierzyć dane osobowe objęte mową do dalszego przetwarzania podwykonawcom w celu wykonania Umowy w związku z usługami: zakupu licencji na specjalistyczne oprogramowanie, outsourcing kadrowy, księgowy lub IT. Dane zostaną w szczególności powierzone operatorowi systemu myVOD.io tj. Escola LMS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Czyżówka 14/2.03, 30-526 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000932485, NIP 5272977622, REGON: 520454046.

10. Usługodawca może przekazywać dane osobowe także innym podmiotom trzecim świadczącym na jego rzecz usługi.

 

Poniżej zasady świadczenia usług przez podmioty trzecie współpracujące z Usługodawcą

 

Portale społecznościowe

 

W tej witrynie stosuje się wtyczki do portali społecznościowych następujących dostawców: Facebook, Instagram (operator: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone)

- https://www.facebook.com/policy.php,

- https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=PA GE_CONTENT

 

DISQUS (komentarze) Disqus, Inc. Attn: DMCA Notice Disqus, Inc. 717 Market Street, Suite 700 San Francisco, CA 94105 Email: dmca@disqus.com) https://help.disqus.com/en/articles/1717102-terms-of-service https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy

Wtyczki te zazwyczaj standardowo zbierają dane od Użytkownika i przesyłają je na serwer odpowiedniego dostawcy, kliknięcie symbolu spowoduje włączenie wtyczki i będzie oznaczać udzielenie zgody na przesyłanie danych do odpowiedniego dostawcy. Podstawa prawna korzystania z wtyczek: art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO. Włączone wtyczki zbierają również dane osobowe, takie jak adres IP Użytkownika, i wysyłają je na serwer odpowiedniego dostawcy, gdzie dane te zostają zapisane. Gdy Użytkownik odwiedza stosowną witrynę, włączona wtyczka konfiguruje plik cookie z unikatowym identyfikatorem. Pozwala to dostawcy wygenerować profile zachowań Użytkownika. Jeśli Użytkownik należy do sieci społecznościowej danego dostawcy i w trakcie odwiedzin w witrynie zaloguje się w niej, jego dane oraz informacje na temat jego odwiedzin w tej witrynie mogą zostać powiązane z jego profilem w odpowiedniej sieci społecznościowej. Więcej informacji na temat zakresu, specyfiki i celu przetwarzania danych oraz praw i opcji ustawień dotyczących ochrony dostępnych jest w Politykach Usługodawców wskazanych powyżej.

 

Serwisy do e-mail / SMS marketingu

 

Dodatkowo Usługodawca może wysyłać wiadomości dla osób, które wyrażą na to zgodę lub wynika to z realizacji zamówionych usług z użyciem narzędzi mailingowych / SMS udostępnionych przez:

FreshMail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000497051: https://freshmail.pl/polityka-prywatnosci/

GetResponse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Arkońskiej 6/A3, 80-387 Gdańsk, KRS 0000187388, NIP 9581468984 https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/polityka-prywatnosci

GetAll - TFB Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-150 Kraków, ul. św. Filipa 23/4) zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000499144, NIP 6762474679, REGON 12304891600000, prowadząca serwis pod adresem: funnelstar.io i getall.pl https://docs.funnelstar.io/polityka-prywatnosci

Implebot - Majewski Business Consulting Piotr Majewski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łańcuckiej 12a/8 NIP PL5851392623 email: biuro@majewskibc.pl tel. 0048502246045 (IMPLE) pełni rolę administratora danych osobowych (ADO) oraz podmiotu przetwarzającego dane osobowe (PPDO) w stosunku do swoich Klientów oraz Użytkowników oferowanych przez IMPLE produktów i usług zwanych łącznie Klientami https://www.imple.pl/prywatnosc

SMSAPI - LINK Mobility Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 101, NIP: 969-156-67-36, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000350201 Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS. https://www.smsapi.pl/polityka-prywatnosci Serwis może zapewnić (opcja fakultatywna) Użytkownikowi możliwość zarejestrowania i logowania się za pośrednictwem konta na Facebooku. Jeśli Użytkownik zarejestruje się przez Facebooka, Facebook poprosi go o zgodę na udostępnianie określonych danych z konta Użytkownika na Facebooku. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości i płci Użytkownika. Mogą też zawierać ogólne dane o lokalizacji Użytkownika, łącze do jego profilu na Facebooku, dane o strefie czasowej, datę urodzenia, zdjęcie profilowe, dane na temat polubień oraz listę znajomych Użytkownika. Dane te będą zbierane przez Facebooka i przesyłane zgodnie z zasadami przedstawionymi w obowiązujących na Facebooku zasadach dotyczących danych. Dane te zostaną użyte w celu utworzenia, udostępnienia i spersonalizowania konta Użytkownika. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO. Użytkownik może kontrolować dane, które są przekazywane z Facebooka za pomocą ustawień prywatności Facebook. Jeśli Użytkownik zarejestruje się przez Facebooka, konto Użytkownika zostanie automatycznie powiązane z jego kontem na Facebooku.

 

Analiza zachowań użytkownków serwisu

 

Google Analytics - Niniejsza witryna korzysta z usługi Google Analytics służącej do analizy serwisów internetowych, oferowanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Umożliwia to przypisywanie danych z różnych urządzeń do identyfikatora Użytkownika oraz pozwala na analizę działań podejmowanych przez tego Użytkownika z poziomu obserwowanych urządzeń (również usługi Firebase i Optimize). Google będzie wykorzystywać te informacje na zlecenie operatora witryny, aby oceniać sposób korzystania przez Użytkownika z tej witryny, tak aby można było kompilować raporty z aktywności w witrynie oraz wykonywać na rzecz operatora witryny inne usługi związane z witryną i korzystaniem z Internetu. Przetwarzanie danych w tych celach leży również w prawnie uzasadnionym interesie operatora Serwisu. Podstawa prawna korzystania z usługi Google Analytics: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Więcej informacji na temat warunków i zasad korzystania z tej usługi oraz ochrony danych można znaleźć na stronach: https://www.google.com/analytics/terms/pl.htmli https://policies.google.com/?hl=pl. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. W takim przypadku Użytkownik nie będzie jednak mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji witryny. Użytkownik może też zapobiec zbieraniu i przetwarzaniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i danych związanych z korzystaniem przez Użytkownika z witryny (w tym jego adresu IP), pobierając i instalując dodatek dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Aby ustawić plik cookie związany z rezygnacją, należy kliknąć tutaj: Wyłącz usługę Google Analytics. W przypadku urządzeń mobilnych wskazane powyżej funkcje realizowane są przez Firebase: na zasadach określonych w: https://firebase.google.com/support/privacy.

 

Google Ads, Facebook Pixel i śledzenie konwersji

 

Aby zaproponować usługi najbardziej dostosowane do oczekiwań Użytkowników serwis wykorzystuje system wyświetlania reklam Google Ads / Facebook Ads i stosuje funkcję śledzenia konwersji Google / Facebook do celów personalizacji reklam online na podstawie zainteresowań i lokalizacji. Opcja anonimizacji adresów IP jest kontrolowana przez Menedżera tagów Google za pomocą ustawienia wewnętrznego. Ustawienie to jest skonfigurowane tak, aby wymagana przepisami prawa w zakresie ochrony prywatności anonimizacja obejmowała adresy IP. Reklamy są wyświetlane na podstawie żądań wyszukiwania w witrynach należących do sieci reklamowej Google / Facebook. Użytkownik może też wybrać rodzaj wyświetlanych mu reklam Google / Facebook lub wyłączyć reklamy Google / Facebook oparte na zainteresowaniach, korzystając ze strony ads settings. Może też wyłączyć pliki cookie podmiotów trzecich, korzystając z narzędzia do rezygnacji z otrzymywania plików cookie udostępnianego przez organizację Network Advertising Initiative. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać żadnych spersonalizowanych reklam, może wyłączyć opcję wyświetlania takich reklam, korzystając ze strony Google Ad Settings / Facebook. Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania plików cookie przez Google / Facebook można znaleźć polityce prywatności Google / Facebook .

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Każda ze stron Umowy uprawniona jest do rozwiązania Umowy bez podania przyczyn w każdym czasie za wypowiedzeniem na piśmie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia – uiszczone opłaty podlegają proporcjonalnemu zwrotowi.

2. Regulamin może ulec zmianie z powodu:

a) konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa

b) konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sadowego, o ile mają wpływ na treść́ Regulaminu

c) wprowadzenia nowych usług, zmiany zakresu lub charakteru usług

d) zmiany warunków technicznych świadczenia usług

e) zmiany zakresu działalności Usługodawcy

f) korekta błędów stylistycznych, literówek, inne zmiany niemające merytorycznego charakteru.

3. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie internetowej Usługi informacji o zmianie Regulaminu. Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez Usługodawcę o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie wiadomości o zmianie Regulaminu na adres email wskazany podczas rejestracji.

4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

5. W przypadku gdy Użytkownik nie wyraża zgody na treść Regulaminu po zmianach, może – w terminie 7 dni od dnia opublikowania treści nowego Regulaminu na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Wówczas Usługodawca zezwoli Użytkownikowi na korzystanie z Usługi objętej poprzednio zaakceptowanym przez niego regulaminem do końca Terminu ważności Usługi wynikającego z dokonanych przez Użytkownika Opłat. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy w powyższym terminie nowy Regulamin obowiązuje Użytkownika. Wypowiedzenie powinno zostać przesłane na adres: biuro.csexpert@gmail.com lub Centrum Szkoleniowe EXPERT Sp. Zo.o., ul. Zielona 13 oficyna, 59-220 Legnica.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niedopuszczalne jest udostępnianie przez Usługodawcę jak i Użytkowników materiałów pozbawionych ważnych licencji lub naruszających prawa autorskie, materiałów o charakterze pornograficznym, treści promujących rasizm, przemoc, pogardę, obraźliwych lub niezgodnych z prawem – w przypadku udostępniania lub promowania takich materiałów mogą one zostać usunięte.

7. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji wykonania Usługi, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji lub mediacji, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy lub - w przypadku gdy stroną Umowy jest Konsument – sądu właściwego według właściwości według wyboru Konsumenta.

8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́ oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a) http://.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 

9. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́:

a) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;

b) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postepowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiazywania sporu;

c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) d) Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

10. O ile z Regulaminu, lub z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie wynika nic innego, jakakolwiek korespondencja kierowana do Użytkownika jest przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji na Platformie VOD jako adres do kontaktu lub na inny adres e-mail, o ile z okoliczności wynika, że jest to adres Użytkownika (np. adres ten został zamieszczony na papierze firmowym Użytkownika, na stronie internetowej Użytkownika, w KRS lub innych rejestrach itp.). W szczególności Usługodawca jest upoważniony do przesyłania w sposób określony w zdaniu pierwszym wszelkich wezwań, zawiadomień, oświadczeń o rozwiązaniu Umowy, oświadczeń o potrąceniu itp. Postanowienia powyższe nie wyłączają możliwości doręczenia korespondencji w inny sposób, w tym w szczególności listem poleconym. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem środków komunikacji dostępnych pod adresem https://expert.myvod.pl/strona/kontakt-z-nami,507

11. Rozmowy za pośrednictwem infolinii Usługodawcy mogą być nagrywane, o czym Usługodawca każdorazowo informuje przed rozpoczęciem rozmowy. Nagrania z rozmów przeznaczone są wyłącznie na wewnętrzne potrzeby Usługodawcy, w tym związane z monitorowaniem i poprawianiem jakości obsługi, i nie podlegają udostępnianiu.

12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.10.2023 i zostaje udostępniony Użytkownikowi na adres email wskazany w toku rejestracji.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję